Otváracie hodiny

pondelok: 7:30 - 16:30
utorok:      7:30 - 15:00
streda:       7:30 - 15:00
štvrtok:     7:30 - 15:00  
piatok:      7:30 - 15:00


Obecný úrad má obmedzenú dobu prevádzky, úradné hodiny, vybavovať svoje záležitosti je potrebné telefonicky 0915168540 , alebo poštou, alebo elektronicky.
Pokiaľ nemusíte súrne chodiť na úrady, tak návštevu odložte, úrady verejnej a štátnej správy obmedzujú otváracie hodiny, preto si overte situáciu telefonicky, resp. emailom


Tel.číslo na obecný úrad :  033/7789322 - Babincová Adriana 
Mobil. : 0915 168 540 - Bc. Dominika Plačková Uhrinová  ( starostka obce ) 
email. : obecnovalehota@zoznam.sk

Obecný úrad Nová Lehota

Nová Lehota 50

916 35 ModrováObecný úrad - je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Vnútorná organizácia úradu je upravená organizačným poriadkom obecného úradu schváleným obecným zastupiteľstvom . Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce a to najmä:
  1.   zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce zo správy obce,
  2.   zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
  3.   pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,
  4.   pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,
  5.   zabezpečuje výkon všeobecne záväzných nariadení obce,
  6.   organizačne a technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec


Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce alebo zástupca starostu obce v rozsahu vymedzenom obecným zastupiteľstvom.

Samospráva zohľadňuje miestne (regionálne) podmienky. Tie môžu mať charakter zemepisný, ekonomický, ekologický, ale v každom prípade majú charakter miestny, t.j. typický pre daný región, mesto alebo obec a zohľadňujú potreby jeho obyvateľov. Na rozdiel od štátnej správy obce a mestá a ich regionálne združenia nefungujú na princípe podriadenosti a nadriadenosti a ich hlavným poslaním je zabezpečenie potrieb obyvateľov a spravovanie miestnych záležitostí.

Postavenie obcí, ktoré sú základnými jednotkami samosprávy, upravuje Ústava Slovenskej republiky a viaceré zákony. Každý volený predstaviteľ samosprávy (starosta, primátor, poslanec obecného zastupiteľstva) skladá pri nástupe do funkcie sľub, v ktorom sa zaväzuje dodržiavať ústavu, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.

   Ústava upravuje v právnej úprave pre samosprávu najmä:
  • 1. Postavenie obce
  • 2. Oprávnenia obce
  • 3. Spôsoby uskutočňovania samosprávy
  • 4. Orgány obce a spôsob ich voľby